Danh sách

TT Tên lớp Giáo viên Ngày bắt đầu Đối tượng Giờ học Địa điểm Học phí /tháng (VND)*
1 Múa S2-4-6  New Cô Phượng 6/06/2022 4-5 tuổi

7h30-9h

Phòng A1 350000
2 Bơi C3-5-7-CN - L13  New Thầy Tuấn 15/06/2021 8-10 tuổi

15h30 - 16h30

Bể bơi 750000
3 Bơi S2-4-6* - B20  New Bùi Tuấn 3/06/2024 8-9 tuổi

7h10 - 8h10

Bể bơi 750000 Full
4 Bơi C2-4-6 - L10  New Thầy Tuấn 9/06/2021 9-11 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000 Full
5 Bơi C2-4-6-CN   New Thầy Hùng 1/08/2022 Nâng cao

16h-17h

Bể bơi 800000
6 Bơi C2-4-6-CN (nâng cao)  New Thầy Tuấn 1/08/2022 Nâng cao

17h-18h

Bể bơi 800000
7 Bơi C2-4-6-CN - L15  New ... ... 16/06/2021 TH

15h30 - 16h30

Không rõ 750000
8 Bơi C2-4-6-CN - L2  New Thầy Hòa 4/06/2021 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
9 Bơi C2-4-6-CN - L6  New Thầy Tuấn 4/06/2021 8-9 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
10 Bơi C2-4-6-CN - L7  New Thầy Hoài 5/06/2021 8-9 tuổi

18h20-19h20

Bể bơi 750000
11 Bơi C3-5 -7- L11  New Thầy Tuấn 4/06/2021 8-11 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
12 Bơi C3-5-7 - L12  New Thầy Hoài 4/06/2021 11-15 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
13 Bơi C3-5-7-CN - L1  New Thầy Hòa 5/06/2021 9-11 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
14 Bơi C3-5-7-CN - L14  New ... ... 19/06/2021 TH

15h30 - 16h30

Không rõ 750000
15 Bơi C3-5-7-CN - L5  New Thầy Tuấn 5/06/2021 8-9 tuổi

17h15 - 18h15

Bể bơi 750000
16 Bơi C3-5-7-CN L22  New Thầy Tuấn 7/06/2022 8-9 tuổi

17h-18h

Bể bơi 750000
17 Bơi lội 20 C2-4-6 ( 24 buổi/khóa)  New Thầy Hòa 25/05/2020 8-9 tuổi

17h30 -18h30

Bể bơi 800000 Full
18 Bơi lội 25 C2-4-6-CN 24/khóa  New ... ... 20/07/2020 TH-THCS

C2-4-6 ;16h10 -17h10 $ CN ;17h-18h

Bể bơi 800000
19 Bơi lội C2-4-6 -B11*  New Thầy Hùng 3/06/2024 9-11 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
20 Bơi lội C2-4-6 -B14*  New Bùi Tuấn 3/06/2024 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000 Full
21 Bơi Lội C2-4-6 L15/  New Thầy Hòa 5/06/2023 9-11 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
22 Bơi Lội C2-4-6 L18/  New Bùi Tuấn 5/06/2023 12-13 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
23 Bơi lội C2-4-6 NC( 16 buổi/khóa)  New ... ... 20/07/2020 Nâng cao

17h30 -18h30

Bể bơi 400000
24 Bơi lội C2-4-6-B12*  New Phạm Tuấn 3/06/2024 8-9 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
25 Bơi lội C2-4-6-B13*  New Bùi Tuấn 3/06/2024 12-13 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
26 Bơi lội C2-4-6-B18- Nâng cao*  New Phạm Tuấn 3/06/2024 8-9 tuổi

17h10-18h10

Không rõ 750000
27 Bơi Lội C2-4-6-CN(nâng cao)  New Thầy Tuấn 6/08/2022 Nâng cao

16h-17h

Bể bơi 800000
28 Bơi lội C3-5-7 -B16*  New Bùi Tuấn 4/06/2024 9-11 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
29 Bơi lội C3-5-7 -B4*  New Thầy Hùng 4/06/2024 6-7 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
30 Bơi Lội S2-4-6 - B8*  New Phạm Tuấn 3/06/2024 12-13 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
31 Bơi Lội S2-4-6-B1*  New Thầy Hùng 3/06/2024 6-7 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000
32 Bơi lội S2-4-6-B9*  New Thầy Hùng 3/06/2024 8-10 tuổi

7h10-8h10

Bể bơi 750000
33 Bơi lội S3-5-7 - B7*  New Bùi Tuấn 4/06/2024 8-12 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000
34 Bơi lội S3-5-7-B6*  New Thầy Hùng 4/06/2024 8-10 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
35 Bơi lội2 C5 -S7-CN ( 24 buổi/khóa)  New Thầy Tuấn 23/05/2020 8-9 tuổi

7h30 & 17h30

Bể bơi 600000 Full
36 Bơi S2-4-6-CN  New Thầy Luận 3/07/2022 8-12 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
37 Bơi S2-4-6-CN - L3  New Thầy Tuấn 4/06/2021 9-11 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
38 Bơi S2-4-6-CN - L9  New Thầy Hòa 7/06/2021 12-13 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
39 Bơi S2-4-6-CN L4  New Thầy Tuấn 6/06/2022 11-14 tuổi

7h10- 8h10

Bể bơi 750000
40 Bơi S3-5-7-CN - L4  New Thầy Tuấn 5/06/2021 12-13 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
41 Bơi S3-5-7-CN - L8  New Thầy Hòa 5/06/2021 Nâng cao

6h - 7h

Bể bơi 750000
42 Bơi S3-5-7-CN L21  New Thầy Phong 18/06/2022 8-12 tuổi

7h-8h

Bể bơi 750000
43 Bóng Bàn C2-4-6  New Thầy Huấn 4/09/2020 TH-THCS nâng cao

17h30-19h

Phòng Đa chức năng 250000
44 Bóng Bàn C2-4-6  New ... ... 1/06/2022 TH-THCS nâng cao

17h-18h30

ĐCN 350000
45 Bóng Bàn C2-4-6  New Thầy Huấn 2/08/2023 TH-THCS

17h-18h30

Đa chức năng 420000 Full
46 Bóng Bàn C2-4-6*  New Thầy Huấn 3/06/2024 Chuyên

17h30-19h

Đa chức năng 420000
47 Bóng Bàn C2-6  New Thầy Huấn 1/08/2023 TH-THCS

17h-18h30

Đa chức năng 320000
48 Bóng Bàn C3-5  New Thầy Huấn 17/10/2022 TH

16h30-17h30

ĐCN 250000
49 Bóng bàn C5-7-CN  New Thầy Huấn 5/07/2020 TH-THCS nâng cao

16h-17h30

ĐCN 350000
50 Bóng Bàn C5-7-CN*  New Thầy Dương 2/06/2024 Nâng cao

14h30-16h

Phòng Đa chức năng 420000
51 Bóng Bàn C5-7-CN*  New Thầy Hùng 2/06/2024 Nâng cao

17h30-19h

 

 

Phòng ĐCN 420000
52 Bóng Bàn C5-7-CN*  New Thầy Huấn 2/06/2024 Lớp cũ

16h-17h30

Phòng ĐCN 420000
53 Bóng Bàn C5-7-CN/  New Thầy Dương 3/06/2023 TH-THCS nâng cao

14h30-16h

Phòng ĐCN 420000
54 Bóng bàn C7-CN  New Thầy Thành 5/09/2020 TH-THCS

14h30 - 16h00'

Phòng Đa chức năng 250000
55 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Hùng 7/08/2022 TH-THCS nâng cao

17h30-19h

Đa chức năng 250000
56 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Dương 5/08/2023 TH-THCS

14h30-16h

Đa chức năng 320000
57 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Hùng 5/08/2023 TH-THCS

17h30-19h

Đa chức năng 320000
58 Bóng Bàn C7-CN (2)  New Thầy Huấn 5/09/2020 TH-THCS nâng cao

16h00 - 17h30

Phòng Đa chức năng 250000
59 Bóng Bàn C7-CN+  New Thầy Huấn 5/08/2023 TH-THCS

16h-17h30

Đa chức năng 320000
60 Bóng Bàn S2-4-6  New ... ... 6/06/2022 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Đa chức năng 700000
61 Bóng Bàn S2-4-6*  New Thầy Hùng 3/06/2024 TH-THCS

7h30-9h

Phòng Đa chức năng 420000 Full
62 Bóng Bàn S2-4-6*  New Thầy Huấn 4/06/2024 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Phòng Đa chức năng 840000 Full
63 Bóng bàn S3-5-7  New Thầy Thành 5/06/2021 TH-THCS

7h30 - 9h

Phòng Đa chức năng 350000
64 Bóng Bàn S3-5-7(lớp nhập thêm)  New Thầy Huấn Không rõ Không rõ 350000
65 Bóng Bàn S3-5-7*  New Thầy Huấn 4/06/2024 Lớp cũ

7h30-9h

Phòng ĐCN 840000
66 Bóng Bàn S7-CN  New Thầy Huấn 6/08/2022 Nâng cao

7h30-9h

Đa chức năng 500000 Full
67 Bóng Bàn S7-CN  New Thầy Huấn 5/08/2023 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Phòng Đa chức năng 640000
68 Bóng Bàn T2-4-6* Kèm  New Thầy Hùng 6/06/2024 Khóa huấn luyện đặc biệt

19h10-20h30

Phòng Đa chức năng 840000
69 Bóng Bàn T3-5-7  New ... ... 7/06/2022 10-13 tuổi

19h10-20h30

Đa chức năng 350000 Full
70 Bóng chuyền C2-4-6  New ... ... 4/06/2021 Lớp 7-9 nâng cao

16h - 17h30

Sân 1 350000
71 Bóng chuyền C2-4-6  New ... ... 6/06/2022 Lớp 7-9 nâng cao

16h-17h30

Sân1 350000
72 Bóng chuyền C3-5-7*  New Thầy Chiến 4/06/2024 Lớp 7-9

16h-17h30

Sân 1 420000
73 Bóng Chuyền C7-CN  New Thầy Chiến 7/08/2022 TH-THCS

16h-17h30

Không rõ 250000
74 Bóng chuyền S2-4-6  New ... ... 4/06/2021 Lớp 7-9

5h30 - 7h

Sân 1 350000
75 Bóng chuyền S2-4-6*  New Thầy Chiến 3/06/2024 Lớp 7-9

5h30-7h

Sân 1 420000 Full
76 Bóng chuyền S2-4-6/  New Thầy Chiến 5/06/2023 Lớp 7-9

5h30-7h

Sân 1 420000 Full
77 Bóng chuyền S3-5-7  New ... ... 5/06/2021 Lớp 7-9

5h30 - 7h

Sân 1 350000
78 Bóng chuyền S3-5-7*  New Thầy Chiến 4/06/2024 Lớp 7-9 nâng cao

5h30-7h

Sân 1 420000 Full
79 Bóng rổ C2-4-6  New ... ... 4/06/2021 TH-THCS

16h - 17h30

Sân KVC 350000
80 Bóng rổ C2-4-6*  New Thầy Đức 3/06/2024 TH-THCS

17h-18h30

KVC 420000
81 Bóng rổ C3-5-7*  New Thầy Đức 4/06/2024 TH-THCS

17h-18h30

KVC 420000
82 Bóng Rổ C7-CN  New . . 7/08/2022 TH-THCS nâng cao

16h-17h30

SVC 250000
83 Bóng đá S2-4-6  New Thầy Văn 3/06/2024 TH

5h30-6h30

Sân bóng 420000
84 Bóng đá S2-4-6  New Thầy Văn 3/06/2024 TH

6h30-7h30

Sân bóng 420000
85 Bóng đá S3-5-7  New ... ... 4/06/2024 THCS-THPT

6h30-7h30

Sân bóng 420000
86 Cầu Lông C7-CN  New Thầy Trang 7/08/2022 TH-THCS

16h-17h30

Không rõ 250000
87 Cầu lông S2-4-6  New Thầy Hòa 4/06/2021 TH-THCS

5h30 - 7h

Sân KVC 350000
88 Cầu Lông S2-4-6  New ... ... 6/06/2022 TH-THCS

5h30-7h

Sân 350000
89 Cầu Lông S2-4-6*  New Thầy Hòa 3/06/2024 TH-THCS

5h30-7h

Phòng ĐCN 420000 Full
90 Cầu lông S3-5-7*  New Thầy Hòa 4/06/2024 TH-THCS

5h30-7h

Phòng ĐCN 420000 Full
91 Cờ vua C2-4-6 -Thi đấu*  New ... ... 3/06/2024 Khóa huấn luyện đặc biệt

17h30-19h

Phòng B1 1070000
92 Cờ vua C3-5-7*  New Thầy Thông 4/06/2024 TH-THCS

17h30-19h

Phòng B1 420000
93 Cờ Vua C7-CN  New Thầy Thông 6/08/2022 TH-THCS

17h30-19h

Phòng C5 250000
94 Cờ Vua C7-CN  New Thầy Thông 5/08/2023 TH-THCS

17h30-19h

Phòng B1 320000
95 Cờ vua S2-4-6  New Thầy Thông 4/06/2021 TH-THCS nâng cao

7h30 - 9h

Phòng B1 350000
96 Cờ vua S2-4-6*  New Thầy Thông 3/06/2024 TH-THCS

7h30-9h

Phòng B1 420000 Full
97 ÉO DẺO C2-4-6*  New Cô Phượng 3/06/2024 6-12T

16h30-17h30

B2 420000
98 ÉP DẺO T6-7  New Cô Phượng 1/03/2024 Nâng cao

19h-20h

Phòng B2 320000
99 Ghi ta C2-4-6  New Thầy Dũng 4/06/2021 TH-THCS

17h30 - 19h

Phòng C1 350000
100 Ghi ta C2-4-6*  New Thầy Dũng 3/06/2024 TH-THCS

17h30-19h

Phòng B3 420000