Danh sách

TT Tên lớp Giáo viên Ngày bắt đầu Đối tượng Giờ học Địa điểm Học phí /tháng (VND)*
1 Múa S2-4-6  New Cô Phượng 6/06/2022 4-5 tuổi

7h30-9h

Phòng A1 350000
2 Bơi C3-5-7-CN - L13  New Thầy Tuấn 15/06/2021 8-10 tuổi

15h30 - 16h30

Bể bơi 750000
3 Bơi C2-4-6 - L10  New Thầy Tuấn 9/06/2021 9-11 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000 Full
4 Bơi C2-4-6-CN   New Thầy Hùng 1/08/2022 Nâng cao

16h-17h

Bể bơi 800000
5 Bơi C2-4-6-CN (nâng cao)  New Thầy Tuấn 1/08/2022 Nâng cao

17h-18h

Bể bơi 800000
6 Bơi C2-4-6-CN - L15  New ... ... 16/06/2021 TH

15h30 - 16h30

Không rõ 750000
7 Bơi C2-4-6-CN - L2  New Thầy Hòa 4/06/2021 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
8 Bơi C2-4-6-CN - L6  New Thầy Tuấn 4/06/2021 8-9 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
9 Bơi C2-4-6-CN - L7  New Thầy Hoài 5/06/2021 8-9 tuổi

18h20-19h20

Bể bơi 750000
10 Bơi C3-5 -7- L11  New Thầy Tuấn 4/06/2021 8-11 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
11 Bơi C3-5-7 - L12  New Thầy Hoài 4/06/2021 11-15 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
12 Bơi C3-5-7-CN - L1  New Thầy Hòa 5/06/2021 9-11 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
13 Bơi C3-5-7-CN - L14  New ... ... 19/06/2021 TH

15h30 - 16h30

Không rõ 750000
14 Bơi C3-5-7-CN - L5  New Thầy Tuấn 5/06/2021 8-9 tuổi

17h15 - 18h15

Bể bơi 750000
15 Bơi C3-5-7-CN L22  New Thầy Tuấn 7/06/2022 8-9 tuổi

17h-18h

Bể bơi 750000
16 Bơi lội 20 C2-4-6 ( 24 buổi/khóa)  New Thầy Hòa 25/05/2020 8-9 tuổi

17h30 -18h30

Bể bơi 800000 Full
17 Bơi lội 25 C2-4-6-CN 24/khóa  New ... ... 20/07/2020 TH-THCS

C2-4-6 ;16h10 -17h10 $ CN ;17h-18h

Bể bơi 800000
18 Bơi Lội C2-4-6 L15/  New Thầy Hòa 5/06/2023 9-11 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
19 Bơi Lội C2-4-6 L18/  New Bùi Tuấn 5/06/2023 12-13 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
20 Bơi lội C2-4-6 NC( 16 buổi/khóa)  New ... ... 20/07/2020 Nâng cao

17h30 -18h30

Bể bơi 400000
21 Bơi Lội C2-4-6-CN(nâng cao)  New Thầy Tuấn 6/08/2022 Nâng cao

16h-17h

Bể bơi 800000
22 Bơi lội2 C5 -S7-CN ( 24 buổi/khóa)  New Thầy Tuấn 23/05/2020 8-9 tuổi

7h30 & 17h30

Bể bơi 600000 Full
23 Bơi S2-4-6-CN  New Thầy Luận 3/07/2022 8-12 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
24 Bơi S2-4-6-CN - L3  New Thầy Tuấn 4/06/2021 9-11 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
25 Bơi S2-4-6-CN - L9  New Thầy Hòa 7/06/2021 12-13 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
26 Bơi S2-4-6-CN L4  New Thầy Tuấn 6/06/2022 11-14 tuổi

7h10- 8h10

Bể bơi 750000
27 Bơi S3-5-7-CN - L4  New Thầy Tuấn 5/06/2021 12-13 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
28 Bơi S3-5-7-CN - L8  New Thầy Hòa 5/06/2021 Nâng cao

6h - 7h

Bể bơi 750000
29 Bơi S3-5-7-CN L21  New Thầy Phong 18/06/2022 8-12 tuổi

7h-8h

Bể bơi 750000
30 Bóng Bàn C2-4-6  New Thầy Huấn 4/09/2020 TH-THCS nâng cao

17h30-19h

Phòng Đa chức năng 250000
31 Bóng Bàn C2-4-6  New ... ... 1/06/2022 TH-THCS nâng cao

17h-18h30

ĐCN 350000 Full
32 Bóng Bàn C2-4-6  New Thầy Huấn 2/08/2023 TH-THCS

17h-18h30

Đa chức năng 420000 Full
33 Bóng Bàn C2-6  New Thầy Huấn 1/08/2023 TH-THCS

17h-18h30

Đa chức năng 320000 Full
34 Bóng Bàn C3-5  New Thầy Huấn 17/10/2022 TH

16h30-17h30

ĐCN 250000
35 Bóng bàn C5-7-CN  New Thầy Huấn 5/07/2020 TH-THCS nâng cao

16h-17h30

ĐCN 350000
36 Bóng Bàn C5-7-CN/  New Thầy Dương 3/06/2023 TH-THCS nâng cao

14h30-16h

Phòng ĐCN 420000
37 Bóng bàn C7-CN  New Thầy Thành 5/09/2020 TH-THCS

14h30 - 16h00'

Phòng Đa chức năng 250000
38 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Hùng 7/08/2022 TH-THCS nâng cao

17h30-19h

Đa chức năng 250000
39 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Dương 5/08/2023 TH-THCS

14h30-16h

Đa chức năng 320000
40 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Hùng 5/08/2023 TH-THCS

17h30-19h

Đa chức năng 320000
41 Bóng Bàn C7-CN (2)  New Thầy Huấn 5/09/2020 TH-THCS nâng cao

16h00 - 17h30

Phòng Đa chức năng 250000
42 Bóng Bàn C7-CN+  New Thầy Huấn 5/08/2023 TH-THCS

16h-17h30

Đa chức năng 320000
43 Bóng Bàn S2-4-6  New ... ... 6/06/2022 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Đa chức năng 700000
44 Bóng bàn S3-5-7  New Thầy Thành 5/06/2021 TH-THCS

7h30 - 9h

Phòng Đa chức năng 350000
45 Bóng Bàn S3-5-7(lớp nhập thêm)  New Thầy Huấn Không rõ Không rõ 350000
46 Bóng Bàn S7-CN  New Thầy Huấn 6/08/2022 Nâng cao

7h30-9h

Đa chức năng 500000 Full
47 Bóng Bàn S7-CN  New Thầy Huấn 5/08/2023 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Phòng Đa chức năng 640000
48 Bóng Bàn T3-5-7  New ... ... 7/06/2022 10-13 tuổi

19h10-20h30

Đa chức năng 350000 Full
49 Bóng chuyền C2-4-6  New ... ... 4/06/2021 Lớp 7-9 nâng cao

16h - 17h30

Sân 1 350000
50 Bóng chuyền C2-4-6  New ... ... 6/06/2022 Lớp 7-9 nâng cao

16h-17h30

Sân1 350000
51 Bóng Chuyền C7-CN  New Thầy Chiến 7/08/2022 TH-THCS

16h-17h30

Không rõ 250000
52 Bóng chuyền S2-4-6  New ... ... 4/06/2021 Lớp 7-9

5h30 - 7h

Sân 1 350000
53 Bóng chuyền S2-4-6/  New Thầy Chiến 5/06/2023 Lớp 7-9

5h30-7h

Sân 1 420000 Full
54 Bóng chuyền S3-5-7  New ... ... 5/06/2021 Lớp 7-9

5h30 - 7h

Sân 1 350000
55 Bóng rổ C2-4-6  New ... ... 4/06/2021 TH-THCS

16h - 17h30

Sân KVC 350000
56 Bóng Rổ C7-CN  New . . 7/08/2022 TH-THCS nâng cao

16h-17h30

SVC 250000
57 Cầu Lông C7-CN  New Thầy Trang 7/08/2022 TH-THCS

16h-17h30

Không rõ 250000
58 Cầu lông S2-4-6  New Thầy Hòa 4/06/2021 TH-THCS

5h30 - 7h

Sân KVC 350000
59 Cầu Lông S2-4-6  New ... ... 6/06/2022 TH-THCS

5h30-7h

Sân 350000
60 Cờ Vua C7-CN  New Thầy Thông 6/08/2022 TH-THCS

17h30-19h

Phòng C5 250000
61 Cờ Vua C7-CN  New Thầy Thông 5/08/2023 TH-THCS

17h30-19h

Phòng B1 320000 Full
62 Cờ vua S2-4-6  New Thầy Thông 4/06/2021 TH-THCS nâng cao

7h30 - 9h

Phòng B1 350000
63 Ghi ta C2-4-6  New Thầy Dũng 4/06/2021 TH-THCS

17h30 - 19h

Phòng C1 350000
64 Ghi Ta C2-6  New Thầy Dũng 4/08/2023 THCS-THPT

17h30-19h

Phòng B3 320000
65 Ghita C2-4-6  New Thầy Dũng 17/07/2020 THCS-THPT

17h30 -19h00

C1 350000
66 Họa C2-4-6  New ... ... 4/06/2021 TH-THCS

14h - 15h30

Phòng B1 350000
67 Họa C7-CN  New Bùi Phương 6/08/2022 TH-THCS

14h30 - 16h

Không rõ 250000
68 Họa C7-CN( nhập lớp 14h)  New ... ... 6/08/2022 TH-THCS

16h - 17h30

Phòng B1 250000
69 Họa S3-5-7  New ... ... 16/07/2020 TH

7h30 -9h00

B1 350000 Full
70 Karatedo C3-5-7  New Thầy Phúc 2/08/2022 TH-THCS

18h-19h30

Sân 250000
71 Khiêu Vũ C7 - CN  New Thu Hằng 5/09/2020 10-13 tuổi

16h00-17h30

Phòng A2 250000
72 Khiêu vũ C7- CN  New Cô Thu Hằng 5/09/2020 10-13 tuổi

17h30-19h

A1 250000
73 Khiêu vũ QT  New ... ... 1/07/2020 Người cao tuổi

15h30 -17h30

ĐCN 1500000
74 MC C2-4-6-CN  New ... ... 12/06/2021 8-11 tuổi

17h - 18h30

Phòng C5 600000
75 MC C2-4-6-CN  New ... ... 13/06/2021 13-15 tuổi

17h - 18h30

Phòng C5 600000
76 MC C2-4-6/  New ... ... 12/06/2023 7-10 tuổi

17h30-19h

Phòng C2 750000 Full
77 MC C7-CN  New ... ... 6/08/2022 Nâng cao

17h30-19h

Phòng C5 750000
78 Múa C2-4  New Cô Loan 1/08/2022 4-5 tuổi

17h30-19h

Phòng A2 250000 Full
79 Múa C2-4  New Thu Hà 1/08/2022 5-6 tuổi nâng cao

17h30-19h

A1 250000 Full
80 Múa C2-4  New Cô Loan 2/08/2023 4-5 tuổi

17h30-19h

Phòng B4 320000
81 Múa C2-4  New Thu Hà 2/08/2023 5-6 tuổi nâng cao

17h30-19h

Phòng A1 320000
82 MÚA C2-4-6  New Cô Loan 1/07/2020 5-6 tuổi nâng cao

17h 30-19h

A1 350000
83 Múa C2-4-6  New Cô Loan 6/06/2022 4-5 tuổi

17h30-19h

Phòng A2 350000
84 Múa C2-4-6  New Thu Hà 3/06/2022 5-6 tuổi nâng cao

17h30-19h

Phòng A1 350000
85 Múa C2-4-6  New Cô Phượng 3/06/2022 Chuyên

17h30-19h

Phòng B2 350000
86 Múa C2-4-6/  New Cô Phượng 5/06/2023 Chuyên 4

17h30-19h

Phòng B2 420000
87 Múa C2-6  New Cô Phượng 4/09/2020 Chuyên

17h30-19h

Phòng B2 250000
88 Múa C2-6+  New Cô Phượng 4/08/2023 Chuyên

17h30-19h

Phòng B2 320000
89 Múa C3-5  New Cô Phượng 3/09/2020 Chuyên

17h30-19h

Phòng B2 250000
90 Múa C3-5  New Cô Phượng 1/08/2023 Chuyên

17h30-19h

Phòng B2 320000
91 Múa C3-5-7  New Cô Thương 5/06/2021 4 tuổi

17h30 - 19h

Phòng B4 350000
92 Múa C3-5-7  New Cô Thương 7/06/2022 4-5 tuổi

17h30-19h

Phòng A2 350000
93 Múa C3-5-7  New Cô Phượng 2/06/2022 Chuyên

17h30-19h

Phòng B2 350000
94 Múa C3-5-7/  New Cô Thương 3/06/2023 4-5 tuổi

17h30 - 19h

Phòng B4 420000 Full
95 Múa C4-7  New Cô Phượng 5/09/2020 Chuyên

17h30 - 19h

phòng B2 250000
96 Múa C4-7  New Cô Phượng 2/08/2023 Chuyên

17h30-19

Phòng B2 320000
97 Múa S2-4-6/  New Cô Phượng 5/06/2023 4-5 tuổi

7h30 - 9h

Phòng A1 420000
98 Múa T2-4  New Cô Loan 1/08/2022 5-6 tuổi nâng cao

19h10 - 20h30

Phòng A2 250000
99 Múa T2-4  New Thu Hà 1/08/2022 5-6 tuổi nâng cao

19h10 - 20h30

Phòng A1 250000
100 Múa T2-4  New Cô Phượng 1/08/2022 5-6 tuổi nâng cao

19h10 - 20h30

Phòng B2 250000