Danh sách

TT Tên lớp Giáo viên Ngày bắt đầu Đối tượng Giờ học Địa điểm Học phí /tháng (VND)*
1 Bơi Lội S2-4-6 L2/  New Bùi Tuấn 5/06/2023 8-12 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
2 Múa S2-4-6  New Cô Phượng 6/06/2022 4-5 tuổi

7h30-9h

Phòng A1 350000
3 Bơi C3-5-7-CN - L13  New Thầy Tuấn 15/06/2021 8-10 tuổi

15h30 - 16h30

Bể bơi 750000
4 Bơi C2-4-6 - L10  New Thầy Tuấn 9/06/2021 9-11 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000 Full
5 Bơi C2-4-6 L28/  New Phạm Tuấn 12/06/2023 8-12 tuổi

18h10-19h10

Bể bơi 750000 Full
6 Bơi C2-4-6-CN   New Thầy Hùng 1/08/2022 Nâng cao

16h-17h

Bể bơi 800000
7 Bơi C2-4-6-CN (nâng cao)  New Thầy Tuấn 1/08/2022 Nâng cao

17h-18h

Bể bơi 800000
8 Bơi C2-4-6-CN - L15  New ... ... 16/06/2021 TH

15h30 - 16h30

Không rõ 750000
9 Bơi C2-4-6-CN - L2  New Thầy Hòa 4/06/2021 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
10 Bơi C2-4-6-CN - L6  New Thầy Tuấn 4/06/2021 8-9 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
11 Bơi C2-4-6-CN - L7  New Thầy Hoài 5/06/2021 8-9 tuổi

18h20-19h20

Bể bơi 750000
12 Bơi C2-4-6-CN L12  New Thầy Hòa 6/06/2022 8-9 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000
13 Bơi C2-4-6-CN L13  New Thầy Hùng 6/06/2022 12-14 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
14 Bơi C2-4-6-CN L14  New Thầy Hòa 6/06/2022 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000 Full
15 Bơi C2-4-6-CN L15  New Thầy Tuấn 6/06/2022 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
16 Bơi C2-4-6-CN L18  New Thầy Hoài 6/06/2022 8-9 tuổi

18h20-19h20

Bể bơi 750000
17 Bơi C2-4-6-CN L19  New Thầy Tuấn 6/06/2022 8-9 tuổi

18h-19h

Bể bơi 750000
18 Bơi C2-4-6-CN L20  New Thầy Tuấn 6/06/2022 9-12 tuổi

16h-17h

Bể bơi 750000 Full
19 Bơi C2-4-6-CN L8  New Thầy Hùng 6/06/2022 12-14 tuổi

15h-16h

Bể bơi 750000 Full
20 Bơi C2-4-6-CN L9  New Thầy Luận 6/06/2022 12-14 tuổi

15h-16h

Bể bơi 750000
21 Bơi C3-5 -7- L11  New Thầy Tuấn 4/06/2021 8-11 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
22 Bơi C3-5-7 - L12  New Thầy Hoài 4/06/2021 11-15 tuổi

 18h15-19h15

Bể bơi 750000
23 Bơi C3-5-7 L29/  New Phạm Tuấn 13/06/2023 Nâng cao

15h -16h

Bể bơi 750000 Full
24 Bơi C3-5-7-CN - L1  New Thầy Hòa 5/06/2021 9-11 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
25 Bơi C3-5-7-CN - L14  New ... ... 19/06/2021 TH

15h30 - 16h30

Không rõ 750000
26 Bơi C3-5-7-CN - L5  New Thầy Tuấn 5/06/2021 8-9 tuổi

17h15 - 18h15

Bể bơi 750000
27 Bơi C3-5-7-CN L10  New Thầy Hùng 7/06/2022 8-9 tuổi

15h-16h

Bể bơi 750000
28 Bơi C3-5-7-CN L11  New Thầy Luận 7/06/2022 10-11 tuổi

15h-16h

Bể bơi 750000
29 Bơi C3-5-7-CN L16  New Thầy Hùng 7/06/2022 9-11 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000
30 Bơi C3-5-7-CN L22  New Thầy Tuấn 7/06/2022 8-9 tuổi

17h-18h

Bể bơi 750000
31 Bơi C3-5-7CN L17  New Thầy Hoài 7/06/2022 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000 Full
32 Bơi lội 20 C2-4-6 ( 24 buổi/khóa)  New Thầy Hòa 25/05/2020 8-9 tuổi

17h30 -18h30

Bể bơi 800000 Full
33 Bơi lội 25 C2-4-6-CN 24/khóa  New ... ... 20/07/2020 TH-THCS

C2-4-6 ;16h10 -17h10 $ CN ;17h-18h

Bể bơi 800000
34 Bơi Lội C2-4-6 L15/  New Thầy Hòa 5/06/2023 9-11 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
35 Bơi Lội C2-4-6 L17/  New Phạm Tuấn 5/06/2023 8-9 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
36 Bơi Lội C2-4-6 L18/  New Bùi Tuấn 5/06/2023 12-13 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000 Full
37 Bơi Lội C2-4-6 L19/  New Bùi Tuấn 5/06/2023 8-9 tuổi

17h15-18h15

Bể bơi 750000 Full
38 Bơi Lội C2-4-6 L24/  New Phạm Tuấn 5/06/2023 8-9 tuổi

17h10-18h10

Bể bơi 750000 Full
39 Bơi Lội C2-4-6 L25/  New Bùi Tuấn 5/06/2023 8-9 tuổi

18h10-19h10

Bể bơi 750000 Full
40 Bơi Lội C2-4-6 L6/  New Thầy Hùng 5/06/2023 6-7 tuổi

17h10-18h10

Bể bơi 750000 Full
41 Bơi lội C2-4-6 NC( 16 buổi/khóa)  New ... ... 20/07/2020 Nâng cao

17h30 -18h30

Bể bơi 400000
42 Bơi Lội C2-4-6-CN(nâng cao)  New Thầy Tuấn 6/08/2022 Nâng cao

16h-17h

Bể bơi 800000
43 Bơi Lội C3-5-7 L21/  New Thầy Hùng 3/06/2023 9-11 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000
44 Bơi Lội C3-5-7 L22/  New Bùi Tuấn 3/06/2023 9-11 tuổi

16h10-17h10

Bể bơi 750000
45 Bơi Lội C3-5-7 L23/  New Bùi Tuấn 3/06/2023 8-9 tuổi

17h10-18h10

Bể bơi 750000 Full
46 Bơi Lội C3-5-7 L30\  New Bùi Tuấn 15/06/2023 8-12 tuổi

15h-16h

bể bơi 750000 Full
47 Bơi Lội C3-5-7 L5/  New Thầy Hùng 3/06/2023 6-7 tuổi

17h10-18h10

Bể bơi 750000 Full
48 Bơi Lội S2-4-6 L1/  New Thầy Hòa 5/06/2023 6-7 tuổi

6h-7h

Bể Bơi 750000
49 Bơi Lội S2-4-6 L10/  New Thầy Hòa 5/06/2023 8-10 tuổi

7h10-8h10

Bể bơi 750000 Full
50 Bơi lội S2-4-6 L29/  New Bùi Tuấn 5/06/2023 8-12 tuổi

7h10 -8h10

Bể bơi 750000 Full
51 Bơi lội S2-4-6 L4/  New Phạm Tuấn 7/06/2023 8-12 tuổi

7h10-8h10

Bể bơi 750000
52 Bơi Lội S2-4-6 L9/  New Phạm Tuấn 5/06/2023 12-14 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
53 Bơi Lội S3-5-7 L11/  New Phạm Tuấn 3/06/2023 8-10 tuổi

7h10-8h10

Bể bơi 750000 Full
54 Bơi Lội S3-5-7 L3/  New Bùi Tuấn 3/06/2023 6-7 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
55 Bơi Lội S3-5-7 L7/  New Thầy Hùng 3/06/2023 8-10 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
56 Bơi Lội S3-5-7 L8/  New Phạm Tuấn 3/06/2023 8-10 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000
57 Bơi lội2 C5 -S7-CN ( 24 buổi/khóa)  New Thầy Tuấn 23/05/2020 8-9 tuổi

7h30 & 17h30

Bể bơi 600000 Full
58 Bơi S2-4-6-CN  New Thầy Luận 3/07/2022 8-12 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000 Full
59 Bơi S2-4-6-CN - L3  New Thầy Tuấn 4/06/2021 9-11 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
60 Bơi S2-4-6-CN - L9  New Thầy Hòa 7/06/2021 12-13 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
61 Bơi S2-4-6-CN L1  New Thầy Hùng 6/06/2022 9-11 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000
62 Bơi S2-4-6-CN L2  New Cô Quỳnh 6/06/2022 12-13 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000
63 Bơi S2-4-6-CN L3  New Thầy Hùng 6/06/2022 8-11 tuổi

7h10 - 8h10

Bể bơi 750000
64 Bơi S2-4-6-CN L4  New Thầy Tuấn 6/06/2022 11-14 tuổi

7h10- 8h10

Bể bơi 750000
65 Bơi S3-5-7-CN - L4  New Thầy Tuấn 5/06/2021 12-13 tuổi

6h - 7h

Bể bơi 750000
66 Bơi S3-5-7-CN - L8  New Thầy Hòa 5/06/2021 Nâng cao

6h - 7h

Bể bơi 750000
67 Bơi S3-5-7-CN L21  New Thầy Phong 18/06/2022 8-12 tuổi

7h-8h

Bể bơi 750000
68 Bơi S3-5-7-CN L5  New Thầy Hòa 7/06/2022 12-14 tuổi

6h-7h

Bể bơi 750000
69 Bơi S3-5-7-CN L6  New Thầy Tuấn 7/06/2022 Nâng cao

6h-7h

Bể bơi 750000
70 Bơi S3-5-7-CN L7  New Thầy Tuấn 7/06/2022 8-10 tuổi

7h10- 8h10

Bể bơi 750000
71 Bóng Bàn C2-4-6  New Thầy Huấn 4/09/2020 TH-THCS nâng cao

17h30-19h

Phòng Đa chức năng 250000
72 Bóng Bàn C2-4-6  New ... ... 1/06/2022 TH-THCS nâng cao

17h-18h30

ĐCN 350000 Full
73 Bóng Bàn C2-4-6  New Thầy Huấn 2/08/2023 TH-THCS

17h-18h30

Đa chức năng 420000
74 Bóng Bàn C2-4-6/  New Thầy Huấn 5/06/2023 Lớp cũ

17h-18h30

Phòng ĐCN 420000
75 Bóng Bàn C2-6  New Thầy Huấn 1/08/2023 TH-THCS

17h-18h30

Đa chức năng 320000
76 Bóng Bàn C3-5  New Thầy Huấn 17/10/2022 TH

16h30-17h30

ĐCN 250000
77 Bóng Bàn C3-7-CN  New ... ... 2/06/2022 TH-THCS nâng cao

16h-17h30

ĐCN 350000
78 Bóng bàn C5-7-CN  New Thầy Huấn 5/07/2020 TH-THCS nâng cao

16h-17h30

ĐCN 350000
79 Bóng Bàn C5-7-CN  New ... ... 7/06/2022 TH-THCS

14h30 - 17h

ĐCN 350000
80 Bóng Bàn C5-7-CN/  New Thầy Dương 3/06/2023 TH-THCS nâng cao

14h30-16h

Phòng ĐCN 420000
81 Bóng Bàn C5-7-CN/  New Thầy Huấn 3/06/2023 Lớp cũ

16h-17h30

Phòng ĐCN 420000
82 Bóng Bàn C5-7CN/  New Thầy Hùng 3/06/2023 TH-THCS nâng cao

17h30-19h

Phòng ĐCN 420000
83 Bóng bàn C7-CN  New Thầy Thành 5/09/2020 TH-THCS

14h30 - 16h00'

Phòng Đa chức năng 250000
84 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Hùng 7/08/2022 TH-THCS nâng cao

17h30-19h

Đa chức năng 250000
85 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Dương 5/08/2023 TH-THCS

14h30-16h

Đa chức năng 320000 Full
86 Bóng Bàn C7-CN  New Thầy Hùng 5/08/2023 TH-THCS

17h30-19h

Đa chức năng 320000
87 Bóng Bàn C7-CN (2)  New Thầy Huấn 5/09/2020 TH-THCS nâng cao

16h00 - 17h30

Phòng Đa chức năng 250000
88 Bóng Bàn C7-CN+  New Thầy Huấn 5/08/2023 TH-THCS

16h-17h30

Đa chức năng 320000
89 Bóng Bàn S2-4-6  New ... ... 6/06/2022 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Đa chức năng 700000
90 Bóng Bàn S2-4-6/  New Thầy Cường 5/06/2023 TH-THCS

7h30 - 9h

Phòng ĐCN 420000 Full
91 Bóng Bàn S2-4-6/  New Thầy Dương 5/06/2023 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Phòng ĐCN 840000 Full
92 Bóng bàn S3-5-7  New Thầy Thành 5/06/2021 TH-THCS

7h30 - 9h

Phòng Đa chức năng 350000
93 Bóng Bàn S3-5-7  New ... ... 7/06/2022 TH-THCS

7h30-9h

ĐCN 350000
94 Bóng Bàn S3-5-7(lớp nhập thêm)  New Thầy Huấn Không rõ Không rõ 350000
95 Bóng Bàn S3-5-7/  New Thầy Huấn 5/06/2023 Lớp cũ

7h30-9h

Phòng ĐCN 840000
96 Bóng Bàn S3-5-7/  New Thầy Cường 6/06/2023 Khóa huấn luyện đặc biệt

9h - 10h30

Đa chức năng 840000
97 Bóng Bàn S5-7/  New ... ... 3/06/2023 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Đa chức năng 560000 Full
98 Bóng Bàn S7-CN  New Thầy Huấn 6/08/2022 Nâng cao

7h30-9h

Đa chức năng 500000 Full
99 Bóng Bàn S7-CN  New Thầy Huấn 5/08/2023 Khóa huấn luyện đặc biệt

7h30-9h

Phòng Đa chức năng 640000
100 Bóng Bàn T3-5-7  New ... ... 7/06/2022 10-13 tuổi

19h10-20h30

Đa chức năng 350000 Full